AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

  1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. Altiben Business Center és un centre de negocis el domicili del qual es troba a la Rambla del Brasil, 28-30 de Barcelona. El telèfon de contacte és el (+34) 934 908 331. La direcció de correu electrònico de contacto és la següent: centrodenegocios@altiben.com

1.2. Així mateix, els dominis, titularitat d’Altiben Business Center, són www.centrodenegociosaltiben.com, www.businesscenteraltiben.com www.altibencentrodenegocios.com

  1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota els dominis www.centrodenegociosaltiben.comwww.businesscenteraltiben.com www.altibencentrodenegocios.com (en endavant, Lloc Web), així com lés responssabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent per “conteniguts” els textos, gràfics, dibuixos, disenys, còdis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dadade, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentement de les mateixes, Altiben Business Center podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contratació de serveis específics oferts als usuaris a través d’aquest Lloc Web.

2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que Altiben Business Center tingui publicades en cada moment en el que accedeixi al Lloc Web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuitas o no, desenvolupades en aquest lloc web.

2.3. Així mateix, a través del lloc web, Altiben Business Center podrà habilitar a terceres entitats per a que publicitin o prestin els seus serveis. En aquests casos, , Altiben Business Center no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contratació d’aquest serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. Altiben Business Center, com a autor d’obra col·lectiva, o qualsevol obra o prestacions de qualsevol  naturalesa, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, i és tambié titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

3.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de, Altiben Business Center.

3.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets d’Altiben Business Center o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que es pogués contenir en els continguts.

3.4. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de, Altiben Business Center o, si escau, del titular o titulars dels drets a què correspongui.

En particular, Altiben Business Center s’oposa de manera expressa al fet que la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes que preveu l’article 32, 1 ° paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per a utilitzar en qualsevol forma els continguts del lloc web dirigiu-vos al següent correu: centrodenegocios@altiben.com

3.5. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta web, i dels treballs que s’hi exposen, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Altiben Business Center, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació del mateix. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense l’autorització expressa de Altiben Business Center, igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquesta web estan protegits per llei.

L’usuari admet i accepta que els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inclòs a la pàgina web són propietat d’Altiben Business Center i/o de tercers. Fora que es determini expressament el contrari, en cap cas la consulta de la web implica cap tipus de renúncia, transmissió llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets.